NIT Executive Team

  • Sridhar Muppalla (NIT Warangal 1993) Founder
  • Rahm Shastry (NIT Surathkal, 1980)
  • Sridhar Panchapakesan (NIT Surathkal, 1992)
  • Pradeep Chalicheemala (NIT Warangal 2002) Co-Founder
  • Shilpa Sunder (NIT Trichy, 2003)
  • Gaurav Kuchhal (NIT Allahabad, 1995)
  • Rajib Arjun (NIT Hamirpur, 1995)
  • Srinivas Atluri(NIT Warangal, 1983)
  • Vishal Mathur (NIT Jaipur, 1997)
  • Partha Pritam Deka (NIT Silchar, 2006)